Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „THE FOREST”

 

Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania oraz warunki umów o dzieło w zakresie wykonania biżuterii drewnianej lub umów sprzedaży co biżuterii już wykonanej w sklepie internetowym The Forest, prowadzonym przez Łukasza Juraszka, zam. przy ul. Odrodzenia 36, 44-304 Wodzisław Śląski, e-mail: martyna_soroczynska@wp.pl, nr tel 514470727.  Sklep prowadzony jest bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, a to na mocy art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców z 6 marca 2018 r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 646). Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych z klientami, o ile nie zostaną z klientem uzgodnione indywidualne warunki.

I- zawieranie umów i płatności

1.Zawarcie umów, o jakich mowa we wstępie do niniejszego Regulaminu, odbywa się poprzez dodanie do internetowego koszyka poszczególnych towarów, a następnie przez zatwierdzenie dokonanych wyborów przez zobowiązanie się klienta do zapłaty . Do zawarcia umowy nie jest konieczne posiadanie Konta w sklepie The Forest, o jakim mowa w pkt. IX. Regulaminu.
2. Płatność za zamówienie następuje na wskazany rachunek bankowy. Warunkiem przystąpienia przez The Forest do wykonania zamówienia jest wpłata całości kwoty zamówienia, łącznie z ewentualnymi kosztami przesyłki. Wysłanie przedmiotu zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wszelkich płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Dostępne są formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.W przypadku zamówień indywidualnych warunki umowy, a przede wszystkim cena/wynagrodzenie, uzgadniane są indywidualnie przez kontakt drogą adresu e-mail lub przez portal społecznościowy Facebook. Płatność wówczas przebiega dwuetapowo, przez uiszczenie niepodlegającego zwrotowi w razie nie dojścia umowy do skutku zadatku. Wysokość zadatku nie ulega zmianie z wyjątkiem zmiany projektu na życzenie klienta już po opłaceniu zadatku w pierwotnej wysokości. The Forest zastrzega sobie prawo do nie akceptowania wszystkich zmian w projekcie po opłaceniu zadatku. Zmiany tego rodzaju są omawiane indywidualnie.
5. Zadatek opłacany jest z góry po omówieniu szczegółów projektu i wynosi 50% ceny całkowitej, chyba że projekt wymaga dużych ilości drogich materiałów. Wtedy proporcja zaliczki ustalana jest indywidualnie.
6. Kwota końcowa, płatna po wykonaniu przedmiotu umowy, opiewa na resztę ceny/wynagrodzenia jaka została do opłacenia po wpłaceniu zadatku. Kwotę końcową należy opłacić przed wysłaniem przedmiotu w tym znaczeniu, że towar nie zostanie wysłany przed zaksięgowaniem całej należnej kwoty, niezależnie od terminu.
7. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia kwoty końcowej zamówienia w terminie tygodnia od przedstawienia mu gotowego wyrobu.
8. Przedmiot zamawiany jako zamówienie indywidualne stanowi własność The Forest do momentu dostarczenia do go zamawiającego (zastrzeżenie prawa własności).
9. W razie uiszczenia całości ceny/wynagrodzenia za zamówienia indywidualne z góry, przedmiot umowy zostaje wysłany niezwłocznie. Ewentualne zmiany w projekcie po jego opłaceniu w ten sposób są możliwe, o ile zostaną zaakceptowane przez wykonującego zamówienie i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami

II- wysyłka:


1. Przedmioty zostają wysłane firmą kurierską Inpost wedle wyboru klienta:

a) na jago prywatny adres

b) do wskazanego paczkomatu

2.Zamawiający zobowiązany jest do podania poprawnego i pełnego adresu do wysyłki. Stanowi to warunek wysłania przedmiotu zamówienia.
3. The Forest nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wysłane na niepoprawny adres.

Możliwy jest też osobisty odbiór zamówienia na adres wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu – w terminach uprzednio uzgodnionych.

Odbioru zamówienia może dokonać sam kupujący lub osoba przez niego wskazana.

III – Odstąpienie od umowy

1.Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w odniesieniu do umów sprzedaży dotyczących zamówień dostępnych na stronie. Tym samym, odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku zamówień indywidualnych, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. po. 827). Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wszystkich sytuacjach określonych przez art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

2.Z zastrzeżeniem poczynionym powyżej nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia lub odebrania przedmiotu umowy, względnie innego sposobu wejścia w jego posiadanie  - bez podania przyczyny. Możliwe jest także odstąpienie od umowy przed dostarczeniem rzeczy, a także przed jej wysłaniem czy odbiorem.

3.Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje w dowolny sposób, przez pocztę, email lub kontakt drogą portalu społecznościowego Facebook. W oświadczeniu powinny być zawarte informacje o numerze zamówienia (jeśli taki został nadany), dacie odbioru, kwocie zamówienia.

4.Po złożeniu oświadczenia, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym, konsument ma obowiązek wysłania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni na adres wskazany we wstępie do niniejszego Regulaminu.

5.Skutkiem odstąpienia od umowy jest to, że poczytuje się umowę za niezawartą. W takim stanie rzeczy strony zwracają sobie to, co nawzajem świadczyły. W szczególności The Forest zwraca w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu wszystkie koszty, jakie poniósł konsument, w tym koszty wysyłki. The Forest może się jednak wstrzymać z zapłatą do czasu dostarczenia dowodu nadania zwrotnego.

6.Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


IV
- projekt zamówień indywidualnych.


1. Projekt przygotowywany dla zamawiającego jest darmowy, wykonywany przed opłaceniem zadatku.
2. Projekt, a więc opis, szkice i zdjęcia poglądowe należy do The Forest.
3. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub braku odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy, umowa nie dochodzi do skutku, a tym samym The Forest ma prawo do wykorzystania gotowych już wyrobów.

4.Klient może zażyczyć sobie wykonanie biżuterii według własnego projektu, jednak tylko jeśli autor projektu wyraził zgodę na jego wykorzystanie.


V- Wykonanie


1. The Forest dokłada wszelkich starań, aby wyrób końcowy spełniał wszystkie oczekiwania zamawiającego .
2. Ze względu na wykonywanie przedmiotu umowy metodą rękodzielniczą przedmioty mogą nieco różnić się od projektów i zdjęcia znajdującego się na stronie internetowej.
3. Zmiana rozmiaru biżuterii, o ile możliwa ze względów technicznych, jest odpłatna. Warunki zmiany uzgadniane są indywidualnie.
4. Po skończeniu przedmiotu nie podlega on zmianom, w tym zmianie rozmiaru – chyba że nie The Forest wyrazi na to zgodę.


VI- czas realizacji


1. Czas realizacji ustalany jest każdorazowo przez The Forest. The Forest dokłada wszelkich starań, ażeby termin ten był jak najkrótszy i nie przekraczał 7 dniu roboczych.
2. Zamawiający może ustalić określony termin w jakim chce otrzymać biżuterię, jednak przyjmujący zamówienie może odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli termin jest zbyt krótki.
3. Po ustaleniu terminu i przyjęciu zamówienia, The Forest zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji z przyczyn technicznych, chyba że klient wyraźnie zażyczył sobie dostarczenia przedmiotu zamówienia na konkretny dzień, zaś The Forest wyraził zgodę na przyjęcie tego terminu.    
4. W przypadku niedostarczenia przedmiotu w warunkach przewidzianych w punkcie powyższym zamawiający ma prawo żądać zwrotu całości zapłaconej kwoty, lub może żądać przesunięcia czasu realizacji na inny termin. W przypadku zwrotu pieniędzy przedmiot nie zostanie wysłany i pozostaje własnością The Forest.


VII- naprawy, zwroty i reklamacja


1. Wykonujący przedmiot nie akceptuje zwrotów przedmiotów wykonanych na zamówienie indywidualne. Wyjątkiem jest punkt VI. podpunkt 4.
2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu w transporcie do zamawiającego, uszkodzenia podczas użytkowania lub wysłania wadliwego przedmiotu The Forest zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby naprawić uszkodzony przedmiot.
3. W niektórych przypadkach naprawa nie jest możliwa ze względów technicznych, w takim przypadku The Forest  zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy.
4. Szczegóły naprawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Naprawy, usunięcie wad przedmiotu umowy odbywają się nieodpłatnie.

5.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Sposób ich rozpatrzenia podawany jest do wiadomości Klienta drogą e-mail.

VIII  - Dane osobowe

1.Dane osobowe Klienta zarejestrowane w The Forest są przetwarzane przez The Forest (Łukasza Juraszka – dane j.w.) jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi
w ramach The Forest oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez the Forest, w tym związanym z utrzymaniem kont na stronie The Forest. W tych również celach dane te będą przetwarzane, a to w oparciu
o art. 6 ust. 1 a), lit. b) i f) Rozporządzenia.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

3.Przechowywanie danych osobowych następuje przez okres niezbędny co zrealizowania celu umowy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i przez 3 lata od zakończenia realizacji przedmiotu umowy bądź rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku innych celów, takich jak prawnie uzasadniony interes The Forest, dane osobowe są przechowywanie przez 3 lata od dnia ustania prawnie uzasadnionych celów. Jeżeli klient posiada konto w sklepie The Forest, dane osobowe przechowywane są przez 3 lata od likwidacji konta.

4.Klientowi przysługuje prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;
  • żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych;
  • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do usunięcia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5.Kontakt w sprawie danych osobowych:martyna_soroczynska@wp.pl. (kontakt do inspektora ochrony danych osobowych).

 

IX – Zakładanie konta

1.Założenie konta nie jest niezbędne do zawarcia umowy z The Forest, jednak umożliwia udział w akcjach promocyjnych oraz informacyjnych związanych z działalnością The Forest. Ponadto ułatwia procedurę późniejszych zamówień.

2.Dla założenia konta w sklepie The Forest należy wypełnić formularz rejestracji, w tym celu klient podaje: imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), telefon kontaktowy, adres e-mail, a jeśli oczekuje wystawienia faktury – dodatkowo firmę przedsiębiorcy, numer NIP.

3.Założenie konta jest darmowe.

4.Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta w sklepie The Forest, poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

X – Pozostałe

1.Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie wyłącza uprawnień kupującego/zamawiającego, wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami

2.Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2021r. The Forest zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym informuje Klienta z 7dniowym wyprzedzeniem.

3.W przypadku sporów strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji. Nadto The Forest zwraca uwagę na możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów w drodze mediacji lub postępowania przed sądem polubownym, także poprzez złożenie wniosku do UOKik: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223, jak i przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (postępowania bezpłatne).

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

Łukasz Juraszek

The Forest

ul. Odrodzenia 36,

44-304 Wodzisław Śląski,

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam(y), że odstępuję(odstępujemy) od umowy zawartej z Panem, dotyczącej wykonania/sprzedaży ……………….. (opis przedmiotu umowy)

 

 

Nr umowy (opcjonalnie) -

 

Data zawarcia umowy -

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)-

 

Adres konsumenta(-ów) -

 

 

Podpis konsumenta (dot. wersji papierowych)

 

……………………………………………

 

Data

 

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) – z podaniem danych identyfikujących (imię, nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, nr telefonu, opis przedmiotu zamówienia, jego ewentualnie nadany numer).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [www.theforest.pl]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Ze swojej strony ponosimy koszty odesłania rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl